Krishi Vigyan Kendras (KVKs)

KVK telephone Directory 2016

Krishi Vigyan Kendras
No.of KVKs
Zone I – 73 KVKs
 
  Delhi
1
  Haryana
18
  Himachal Pradesh
12
  Jammu and Kashmir
20
  Punjab
22
Zone II – 88 KVKs
 
  A & N Islands
3
  Bihar
39
  Jharkhand
24
  West Bengal
22
Zone III – 80 KVKs
 
  Assam
25
  Arunachal Pradesh
14
  Manipur
9
  Meghalaya
5
  Mizoram
8
  Nagaland
10
  Sikkim
4
  Tripura
5
Zone IV – 82 KVKs
 
  Uttar Pradesh
69
  Uttarakhand
13
Zone V – 82 KVKs
 
  Andhra Pradesh
23
  Telangana
14
  Maharashtra
45
Zone VI - 72 KVKs
 
  Rajasthan
42
  Gujarat
30
Zone VII – 101 KVKs
 
  Chattisgarh
21
  Madhya Pradesh
47
  Odisha
33
Zone VIII – 82 KVKs
 
  Karnataka
32
  Tamil Nadu
30
  Kerala
14
  Goa
2
  Pondicherry
3
  Lakshadweep
1
Total  
660